Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 grudnia 2017

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu Niżańskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” na zlecenie realizacji zadań w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji i wychowania.

Formularz zgłoszeniowy określa załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert”.

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa odpowiada danemu obszarowi Programu, przy zachowaniu reguły określonej przepisem art. 15 ust. 2d ustawy,
  • przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności.

Po przygotowaniu listy kandydatów na członków komisji konkursowych, właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Nisku przedłoży ją do ostatecznej akceptacji Zarządu.

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

  • ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
  • zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

Potwierdzenie utworzenia składu komisji konkursowej będzie odbywało się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Niżańskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby – wybranej w skład komisji konkursowej.

Termin zgłoszenia upływa 5 stycznia 2018 r.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2017-12-27
Data publikacji:2017-12-27
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:429