Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Promocji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 marca 2016

Sprawy do zrealizowania w wydziale Edukacji Spraw Społecznych i Promocji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nisku z siedzibą w Nisku pod adresem 37-400 Nisko, ul. Plac Wolności 2, tel/fax. 15 8412 700, e- mail: poczta@powiat-nisko.pl.
 2. Funkcjonujący dotąd w Starostwie Powiatowym w Nisku Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Andrzej Kołodziej staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 15 8412 700 w.127 oraz e-mail: akolodziej@powiat-nisko.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:
  1. realizacji zadań powiatu oraz innych zadań zleconych na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym i przepisów szczególnych
  2. w celu realizacji przedmiotu umowy
  3. w innych celach na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być strony postępowań.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 3 lit. a przez okres niezbędny do realizacji tych zadań oraz okres określony przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,
  2. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  3. do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, jeżeli to przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody.
 1. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu,
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
  1. w zakresie realizacji określonych w ust. 3 lit. a wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych, konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie podania bez rozpoznania,
  2. w celu zawarcia i realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,
  3. w przypadku innych celów na podstawie Pana/Pani zgody, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tego celu.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Dokonanie zmian danych w ewidencji: uczniowskich klubów sportowych; klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Wydanie wyciągu/zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Awans zawodowy nauczyciela
Decyzja o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Niżański
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Skierowanie do kształcenia specjalnego
Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Wydanie decyzji o wpisie do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Niżański
Zmiana decyzji w sprawie wydanych aktów w związku ze zmianą poziomu wykształcenia
Wydanie wyciągu/odpisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
Wydanie wyciągu/zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-03-03
Data publikacji:2016-03-03
Osoba sporządzająca dokument:Anna Orzoł
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:1694